خیریه دکتر مصطفی نراقی

کارگاه گرافیک

تجهیز کارگاه گرافیک در هنرستان خیریه خانواده نراقی Naraghi family charity

تجهیز کارگاه گرافیک در هنرستان خیریه دکتر نراقی

تجهیز کارگاه گرافیک در هنرستان خیریه خانواده نراقی

موقعیت شغلى طراح گرافیک یکى از مشاغل پرکاربرد و پرتقاضا در ایران و دنیا به حساب مى‌آید و تقریبا هیچ شرکت یا سازمانى نیست که براى انجام پروژه‌هاى تبلیغاتى و هنرى خود به یک یا چند گرافیست نیاز نداشته باشد. بنابراین علاوه بر کارگاه خیاطی خیریه دکتر نراقی و کارگاه سراجی، این مرکز آموزشى، رشته گرافیک را با تجهیز 3 کارگاه، 30 دستگاه رایانه و با ظرفیت آموزشى 90 دانش‌آموز ایجاد کرد.

 

Graphic workshops as a part of Charitable Educational Program - dr naraghi's charity

 

Graphic workshops as a part of Charitable Educational Program - Dr naraqi's charity