خیریه دکتر مصطفی نراقی

کارگاه کامپیوتر

کارگاه خیریه دکتر نراقی Dr naraghi charity

رایانه و فناورى اطلاعات نقش پر رنگ و چشم گیرى در زندگى امروز دارد، از خانه و آشپزخانه گرفته تا نرم‌افزارها و سیستم‌هاى ادارى و حتى صنعت. مى‌توان گفت زندگى افراد امروزى بدون رایانه و فناورى اطلاعات ناممکن است.

هنرستان زنده‌یاد دکتر مصطفی نراقى با ارایه رشته شبکه و نرم‌افزار سعى در آموزش دانش‌آموزان علاقه مند دارد. فضاى در نظر گرفته شده براى این رشته کارگاهى شامل 20 رایانه و دو کلاس آموزش تئورى است.