خیریه دکتر مصطفی نراقی

کارگاه خیاطی

تجهیز کارگاه خیاطی به همت خیریه دکتر نراقی و سرکار خانم نهاله نراقی High School of Art and Design By Dr Naraghi's Charity

راه اندازی و تجهیز کارگاه های خیاطی به کوشش بنیاد خیریه دکتر نراقی

در سال 1383 بنیاد خیریه دکتر مصطفی نراقى Dr Naraghi’s Charity موفق به دریافت مجوز قانونى تغییر کاربرى مقطع ابتدایى به هنرستان دخترانه شد. با توجه به شرایط معیشتى دانش‌آموزان دختر این منطقه و بررسى نیاز‌هاى شغلى ایشان، هنرستان فعالیت خود را در سه رشته آموزشى گرافیک، خیاطى و چرم‌دوزى، سراجى آغاز کرد که این مدرسه جهت رفاه دانش‌آموزان به صورت کامل تکمیل و تجهیز شد.

تجهیز کارگاه خیاطی به همت خیریه دکتر نراقی و سرکار خانم نهاله نراقی nahale naraqi - naraghi charity

با توجه به اهمیت بالاى پوشاك در جامعه و در نظر گرفتن وضعیت ضعیف مالى قشر ساکن در ناحیه، بنیاد دکتر نراقی با کوشش خانواده محترم دکتر نراقی (از جمله سرکار خانم نهاله نراقی) به منظور آموزش تولید، درآمدزایى و در نهایت خودکفایى دانش‌آموزان، اقدام به راه‌اندازى رشته خیاطى کرد.

این مرکز آموزشى مجهز به دو کارگاه خیاطى با ظرفیت آموزش 70 دانش‌آموز، هفت چرخ خیاطى صنعتى، 18 چرخ خیاطى ساده و چهار چرخ خیاطى سردوز است.

 

تجهیز کارگاه خیاطی توسط خیریه دکتر نراقی و سرکار خانم نهاله نراقی Nahaleh naraghi