خیریه دکتر مصطفی نراقی

بازدید سرکار خانم فروردین طاهباز از مدرسه ابتدایی

نویسنده :

خیریه نراقی

تاریخ انتشار :

February 24, 2024

Visiting Naraghi charity school

به گزارش روابط عمومی خیریه دکتر مصطفی نراقی، سرکار خانم فروردین طاهباز (موسس خیریه) در تاریخ 1 اسفند 1402، از مدرسه ابتدایی فروردین طاهباز واقع در شهر مشهد بازدید کردند.

در این بازدید بر تداوم مسیر آموزش و فراهم سازی بسترهای مناسب برای رشد استعداد و خلاقیت کودکان تأکید شد واز امکانات مختلف مدرسه ابتدایی بازدید به عمل آمد.